ASKO - Brugsbetingelser

Brugsbetingelser

Der tages forbehold for fejl i produktspecifikationer og information omkring produkterne på www.asko.dk

Begrænsninger for brug
Copyright for alt materiale, der er stillet til rådighed på denne hjemmeside, ejes af Asko (Gorenje D.D. samt alle firmaer inden for samme koncern), eller af den oprindelige udarbejder af materialet. Medmindre det er angivet, må intet af materialet kopieres, reproduceres, distribueres, genudgives, downloades, udstilles eller overføres i nogen som helst form eller på nogen som helst måde. Herunder, men ikke begrænset til elektronisk, mekanisk, fotokopiering, optagelser eller på anden måde, uden forudgående skriftlig tilladelse fra Asko eller ejeren af copyrighten. Der gives tilladelse til at vise, kopiere, distribuere og downloade materiale på denne side til personligt, men ikke til kommerciel brug, forudsat at der ikke ændres i materialet, og at alle copyrights og ejendomsbekendtgørelser opretholdes. Denne tilladelse ophører automatisk ved brud på nogle af disse betingelser. Ved ophør skal ethvert downloadede og trykt materiale straks destrueres. Det er heller ikke tilladt, uden Asko tilladelse, at kopiere noget som helst materiale på denne hjemmeside til en anden server. Enhver uautoriseret brug af materiale på denne hjemmeside er et brud på lovene om copyright, lovene om privatliv og offentliggørelse samt andre love.

Ansvarsbegrænsning
Under ingen omstændigheder herunder, men ikke begrænset til misligholdelse, kan Gorenje D.D. holdes ansvarlig for nogen direkte eller indirekte, specielle, tilfældige eller efterfølgende skader, herunder, men ikke begrænset til tab af data eller fortjeneste, der opstår på grund af brug eller manglende evne til at bruge materialerne på denne side, selv om Asko eller en af Asko autoriseret repræsentant er blevet rådgivet om muligheden for sådanne skader. hvis brug af materialer fra denne hjemmeside resulterer i behov for service, reparation eller korrektion af udstyr eller data, bærer brugeren selv enhver omkostning herfor.

Vores overførsler
Ethvert materiale eller information, som overføres eller sendes til denne hjemmeside på enhver måde vil blive behandlet som ikke fortroligt og uden ejendomsret, og må anvendes af Asko eller dets søsterselskaber til ethvert formål, herunder men ikke begrænset til udvikling, produktion og markedsføring. Bort set herfra er dog alle personlige data der stilles til rådighed for Asko, der vil blive håndteret fortroligt i overensstemmelse med Askos online registreringspolitik. Du har ikke tilladelse til at sende eller overføre nogen som helst form for ulovlige materialer, herunder oprørs-materiale, propaganda mod en national eller etnisk gruppe, børnepornografi, ulovlig beskrivelse af vold og tydelig krænkelse af copyright eller noget som helst andet materiale til eller fra denne hjemmeside, der kan give anledning til civilt eller kriminelt ansvar under gældende lovgivning.

Betingelser for brugsrevisioner
Asko kan til enhver tid revidere disse brugsbetingelser ved at opdatere denne tekst.

Ethvert krav i relation til og brug af denne hjemmeside og materialer, der er indeholdt herpå, er underlagt dansk lov.